Verkoopvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN:

01-02-2019
Onze Verkoopwoorwaarden downloaden (PDF)

1. Bestelling en offerte

1a. De bestekken en prijsoffertes worden gedaan onder alle voorbehoud en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, grondstoffen en muntpariteiten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

1b. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging door een bevoegd persoon van de firma.

1c. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, behoudens bewijs van de hogere schade door de verkoper.

2. Levering

2a. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden de koper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

2b. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten, zelfs wanneer het vervoer uitzonderlijk zou georganiseerd zijn door ons, komen voor rekening van de koper.

2c. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen na ingebrekestelling van de koper, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling.

2d. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op risico van de koper.

2e. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

2f. Klachten betreffende de levering dienen schriftelijk te gebeuren binnen 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

2g. AUDIO XL N.V. kan enkel gehouden zijn voor verborgen gebreken in de zin van art. 1641 B.W. in de mate dat ook de leveranciers kunnen gehouden zijn en dit gedurende twee maanden na de levering.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten welke ontstaan door de foutieve montage, het foutieve gebruik of gebruik waartoe de producten niet bestemd zijn en evenmin voor slecht onderhoud of de normale slijtage van de producten.

Evenmin kan AUDIO XL N.V. aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden uit welke oorzaak, contractueel of buitencontractueel dan ook. De koper vrijwaart de verkoper hiervoor. Indien wijzigingen aan de toestellen worden aangebracht, kan dit enkel met schriftelijke toestemming van de verkoper.

2h. Onze toestellen zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende 2 jaar vanaf de levering. Elk door ons erkend defect aan een onderdeel zal aanleiding geven tot vervanging van dit defecte onderdeel. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel. Er kan niet overgegaan worden tot terugbetaling van het gekochte of tot betaling van een schadevergoeding om welke reden dan ook. Elke klacht dient op straffe van verval binnen 8 dagen na levering aan de zetel van ons bedrijf te gebeuren en dit per aangetekend schrijven.

2i. Onze goederen worden gefactureerd a rato van de leveringen, zelfs wanneer deze slechts gedeeltelijk zijn. Elke levering, zelfs gedeeltelijke levering van de bestelde goederen, kan worden gefactureerd en wordt hierdoor contant betaalbaar.

2j. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper de geschikte waarborgen te eisen.

Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

2k. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

3. RMA

3a. Melding RMA

Indien de koper zijn product wenst terug te zenden, dient hij dit te melden aan Audio XL NV op onderstaande wijze:

- e-mail richten aan Audio XL NV, sales@audioxl.be

- Of het RMA formulier in te vullen via ons portaal

3b. Voorwaarden

De producten moeten teruggeven worden in een nieuwe staat en met de originele verpakking.
Audio XL behoudt zich het recht voor om het bedrag van de betaalde prijs niet geheel terug te betalen indien het serienummer ontbreekt of wanneer het geretourneerd product niet meer als nieuw verkocht kan worden. Audio XL behoudt zich eveneens het recht voor om een RMA te weigeren. Een gekochte en gebruikte softwarelicentie kan niet worden geretourneerd.

4. Factuur

4a. Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Men wordt verzocht steeds de datum en de nummer van de factuur te vermelden.

4b. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de factuurdatum of via domiciliëring, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Wordt beschouwd als contant, elke betaling binnen 4 dagen vanaf de factuurdatum.

4c. Bij niet-betaling van de factuur zijn vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder vooraf-
gaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 60,00 per openstaande factuur, behoudens meerdere schade die afzonderlijk en bovenop kan worden gevorderd. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

4d. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

4e. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij niet-betaling van één factuur worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar, zelfs indien hiervoor voorafgaandelijke betalingsfaciliteiten waren overeengekomen en zelfs wissels waren getrokken op de koper.

5. Eigendomsvoorbehoud

5a. De verkochte en geleverde goederen blijven, welke ook de aard van de verkoop is, contant of op krediet, eigendom van de verkoper en de koper zal er slechts eigenaar van worden na integrale betaling van de verkoopprijs, de gebeurlijke intresten en de gebeurlijke schadevergoeding. Dit beding wordt door de koper uitdrukkelijk aanvaard. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De koper verbindt zich er toe het geleverde niet door te verkopen, te vervreemden of te verpanden tot aan de algehele kwijting van de factuur.

6. Herstellingen

6a. Op de bij AUDIO XL N.V. in herstelling gegeven goederen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden eveneens van toepassing. De klant verklaart zich, tenzij hij uiterlijk op het ogenblik van het afleveren van het te herstellen toestel schriftelijk om een voorafgaandelijke prijsofferte van de herstelling verzoekt, uitdrukkelijk akkoord met de herstelling door AUDIO XL N.V. aan de gangbare prijzen en kan achteraf het niet opmaken van een voorafgaandelijke offerte of kostenraming niet meer inroepen om de factuur te betwisten. De herstelde goederen worden, indien niet opgehaald uiterlijk 30 dagen na het verzenden van de herstellingsfactuur, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, eigendom van AUDIO XL N.V., onverminderd haar recht op betaling van de herstellingsfactuur, de gebeurlijke intresten en schadevergoedingen volgens de algemene verkoopsvoorwaarden. De klant kan na het verstrijken van deze datum dan ook geen enkel recht meer laten gelden opzichtens AUDIO XL N.V.

7. Algemeen

7a. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

7b. De algemene verkoopsvoorwaarden van AUDIO XL N.V. hebben voorrang op deze van de koper zowel in het geval van offerte als bij bestelling aan AUDIO XL N.V.

7c. Alle overeenkomsten met AUDIO XL N.V. worden geregeerd door de Belgische wetgeving met uitsluiting van alle andere.

7d. Ingeval van betwisting over de interpretatie van huidige verkoopsvoorwaarden primeert de Nederlandse tekst op de Franstalige.


Nieuwsbrief

België

+32 (0)13 670 890

sales@audioxl.be

Nederland

+31 (0)30 264 4 090

info@audioxl.nl